lean marketing

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w formach kierowania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta ma swój początek w Japonii, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności wykonywanych w toku produkcji, a jednocześnie całkowicie niepotrzebnych. narzędzia lean Nadrzędnym zadaniem lean managment jest więc zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i używanych półproduktów. Wykorzystanie metod lean management stwarza szansę uzyskania takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki wzajemne w zakładzie zazwyczaj poprawiają się. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące techniki z zakresu lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to sprawność dokonania weryfikacji, które działania nie przynoszą korzyści dla firmy.